Goldate.co.il

הכרויות חינם

ללא דמי מנוי
ליציאה לחצו כאן

להלן תנאי שרות באתר
אנא קראו בעיון את תנאי השימוש של אתר goldate. הגולשים באתר goldate מתחייבים להסכים לתנאי השימוש באתר. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש אסורה עליכם הגלישה באתר goldate.

השימוש , המידע ושירותים מסופקים AS IS

המשתמשים באתר goldate אינם יכולים לבוא בדרישות לאתר goldate או מפעיליו.

הגלישה באתר goldate מורשית מגיל 18 ומעלה

הגלישה באתר goldate או שימוש במידע המופיע באתר הינם על אחריותם של הגולשים.

אין לנצל את הכלים המוצעים באתר goldate זה באופן שיפגע בצורה זו או אחרת, במשתמשים אחרים או באתר goldate עצמו ומפעיליו.

מפעילי goldate שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שרותי האתר goldate או את חלקם ללא הודעה מוקדמת.

אין לבצע שימוש באתר goldate ובתכניו, שמהותו או חלקו הוא מעבר על חוקי המדינה.

מפעילי האתר goldate יעשו את המרב בכדי לשמור על פרטיות הגולשים באתר

מפעילי האתר לא יהיו אחראיים לחשיפת פרטים אישיים מכל סיבה שהיא, כולל תקלה במערכות האתר goldate.

חשיפת הפרטים באתר goldate הינה על אחריות המשתמש בלבד.

אין לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש אחר.

אין להאשים, אין לפגוע או להעליב.

מפעילי האתר goldate יהיו רשאים לערוך את כל התכנים המופיעים באתר, לקצרן, ואף לדחות אותן כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה.

אין להעלות תוכן העלול לסכן או להביא לסיכון או פגיעה באדם אחר.

אין להתחזות לאדם אחר

בעצם העלאת תוכן לאתר יש מתן הרשאה להפצתו בכל צורה שהיא, ובכל פורמט.

בעצם רישום אימייל של משתמש יש מתן הרשאה לשלוח הודעות מערכת לאימייל של המשתמש

לאחר המצאות תוכן באתר יוכלו מפעילי אתר goldate לשתף בו אנשים ואתרים אחרים.

לאחר הימצאות תוכן באתר יוכלו מפעילי האתר goldate ומפעיליו למחקו לפי רצונם.

מפעילי האתר goldate לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר בלא קבלת הסכמתם של מפעילי האתר, בכתב ומראש.

מפעילי האתר goldate אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלי האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין לעשות שמוש מסחרי באתר ללא הרשאה בכתב מבעלי האתר

מפעילי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תוקפם של התנאים הללו או של תנאים חדשים הינו מרגע פירסומם. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

המשתמש יפצה את מפעילי האתר goldate, מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.ליציאה לחצו כאן